privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-07-2023

 

 1. Alle rechtsbetrekkingen van MOBILE CLEAN BV (offerte, aanbod, bestelbon, factuur, overeenkomst) in relatie tot haar klanten worden uitsluitend beheerst door navolgende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant.
 2. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur, de bestelbon, de offerte of het contract. Eventuele materiële vergissing in bovengaande documenten en uitgaande van MOBILE CLEAN BV kunnen te allen tijde worden rechtgezet zonder dat de klant welke rechten dan ook kan putten uit de begane materiële vergissing.
  De diensten worden geleverd binnen de termijn zoals overeengekomen rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de sector. De firma MOBILE CLEAN BV is niet verantwoordelijk voor eventuele termijnoverschrijdingen die het gevolg zijn van omstandigheden buiten haar wil om.
 1. In geval na een online-afspraak te hebben gemaakt de klant zonder enige verwittiging niet komt opdagen, wordt een kost aangerekend van € 50,00.
 2. De klant dient op elk ogenblik de firma MOBILE CLEAN BV volledig in te lichten over alle elementen die enige invloed kunnen hebben op het werk of de tussenkomst van MOBILE CLEAN BV, zonder dat de firma zelf gehouden is deze informatie in te winnen. De klant zal ook steeds de vlotte toegang tot de werkplaatsen en de veilige en normale werkomstandigheden garanderen voor het personeel van MOBILE CLEAN BV.
 3. Betwistingen en/of klachten over de uitvoering van de werken dienen op straffe van verval schriftelijk te worden gemeld binnen de 48 uur na de uitvoering van de werken in kwestie.
 4. De aansprakelijkheid van MOBILE CLEAN BV voor schade, van welke aard dan ook (rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de klant, haar personeel of derden,…) is steeds en in alle omstandigheden beperkt tot de tussenkomst die wordt verleend door de verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid van MOBILE CLEAN BV. De franchise blijft derhalve steeds ten laste van de klant. De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout.
 1. De facturen zijn, behoudens andere schriftelijke afspraken of vermeldingen op de factuur, betaalbaar binnen de acht dagen.
  De laattijdige of onbetaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar. Het te betalen bedrag wordt tevens verhoogd met een schadebeding van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 75,00. Dit schadebeding geldt als een forfaitaire vergoeding voor andere schade dan het renteverlies en kan worden verhoogd ingeval MOBILE CLEAN BV aantoont dat de werkelijke geleden schade hoger ligt dan deze forfaitaire vergoeding.Bij het niet respecteren van een betalingstermijn is MOBILE CLEAN BV steeds gerechtigd de werken op te schorten. Alle openstaande facturen zijn als dan onmiddellijk opeisbaar.Het formuleren van een klacht of een schadeaanspraak geeft de klant niet het recht om enige betaling van de facturen op te schorten of in te houden.
 2. Alle afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht. De rechtbanken van arrondissement Gent zijn uitsluiten bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat zou ontstaan tussen partijen.
 3. De eventuele nietigheid van een van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen of het resterende gedeelte van de bepaling.

10.1. MOBILE CLEAN BV, gevestigd te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 751, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dhr. Dirk De Meulemeester (handelsbenaming MOBILE CLEAN BV), Brusselsesteenweg 751, 9050 Gentbrugge, e-mail: info@mobileclean.be

Dhr. Dirk De Meulemeester is de Functionaris Gegevensbescherming van MOBILE CLEAN BV. Hij is te bereiken via info@mobileclean.be of via +32 (0) 495 34 20 37

10.2.  Persoonsgegevens die wij verwerken + doel

MOBILE CLEAN BV gebruikt de naam, voornaam, adresgegevens en contactgegevens (e-mail, gsm) om de overeenkomst uit te voeren, de verplichtingen jegens de consument en overheid na te komen en service te verlenen. Ook kunnen deze gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden.

10.3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MOBILE CLEAN BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum van 6 maanden.

10.4. Delen van persoonsgegevens met derden

MOBILE CLEAN BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10.5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mobileclean.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MOBILE CLEAN BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. MOBILE CLEAN BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10.6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MOBILE CLEAN BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mobileclean.be.